ICMG

ISLAMIC COMMUNITY MILLI GÖRÜŞ BACKGROUND

Milli Görüş, or Islamic Community Milli Görüş (ICMG), is a Turkish Islamic group that exists throughout the world, but is based in Europe, Germany. ICMG identifies itself as an Islamic religious, cultural, and social group, which was formed to provide support in all aspects of life for Turkish sand other migrants of the Islamic Faith. Their goal is to provide these services while preserving and enriching the Islamic Faith within the current economic and social environment of Europe today. The name “Milli Görüş” is derived from the Turkish word “Millet”, meaning a type community (today, it specifically refers to legally protected religious communities), and the word Görüş, meaning a view or opinion. Milli Görüş/ ICMG was founded as a direct result of the “economic miracle” of the 1960s, when millions of Muslims were recruited from Turkey and several other countries as workers. As the Islamic population in Europe grew, these migrants established prayer rooms, and by the 1980s, these communities had begun to unite on a regional and national level. It was determined that further organization of the group was needed, and by 1995, after creating a central administrative body, Milli Görüş was officially founded. Necmettin Erbakan, one of the main founders, who was also a former Prime Minister of Turkiye.

Islamic Community Mili Gorus provides services Muslim community in North America. Association strives to continue leading the Muslim community by opening mosques and schools and organizing social and cultural events.

“The ICMG’s interpretation of Islam is based on the teachings of the Qur’an and the Sunnah. It is these two sources which constitute the guiding principles for both the community and its members. Islam is a social and individual way of living, the influence of which certainly does not end at a mosque’s doorstep. Beyond that it entrusts Muslims with moral values and duties and therefore plays a significant role in their everyday lives as well. However, it is not the preservation of specific regional-cultural forms of religiosity which the ICMG aims at, but rather the exercise of a faith based on the Qur’an and the prophetic tradition. In doing so, the ICMG explicitly advocates the cultural diversity sustained by the Qur’an and the Sunnah. The ICMG is convinced that the plurality of religious practises is a positive aspect of social life and that therefore Islam cannot be confined to the culture of a certain region.”
The vast majority of the members of the ICMG have come to accept that their stay in the Western-European countries will be permanent. Although they do not question the importance of an ongoing relationship with their countries of origin, they do not feel as “guests” any more, either. Rather they consider themselves to be Muslim citizens and therefore an integral part of the societies they live in. The ICMG is aware of its own responsibilities and it is committed to contribute to the wellbeing of the societies in which it operates. Moreover, the ICMG avows itself to its responsibilities regarding the world wide Muslim community (ummah) and it actively addresses the solution of the ummah’s problems. Being a member of humankind, the ICMG also carries out its duties supporting the socially disadvantaged and oppressed people of the world.

The ICMG encourages a life that is bound to values and principles such as helpfulness, unselfishness, and solidarity. Thus it participates in social discourses that conduce to finding solutions to the society’s economic, political, and social problems. Concerning these topics, the ICMG – while orienting by the Islamic sources – continuously seeks dialogue with political as well as other social groups.

The ICMG and its activities are first of all guided by the following divine principles: “strive together (as in a race) in all virtues and in the fear of Allah”, “make things easy for the people, do not make them difficult”. In its relationship with other groups it is important for the ICMG to focus on common grounds, more so than on differences.
Beside the Islamic commandments which are to be fulfilled individually, there are also many spheres in a Muslim’s life that only unfold their meaning when accomplished in a community, such as congregational prayers, Friday prayers, and pilgrimage. Furthermore, a joint effort and an organized structure are a necessity when protecting the poor and the needy, opposing injustice, disseminating what is good and rejecting what is bad, and establishing justice in social relations. i.e. the ICMG.

Turkish

“İslam Toplumu Millî Görüş (ICMG) kapsamlı bir şekilde dinî, sosyal ve kültürel hizmetler veren İslami bir cemaattir. Bu bağlamda kuruluş, İslam’ın öğrenilmesi, öğretilmesi, yaşanması, gelecek nesillere aktarılması ve İslam dininin tanıtılması ile, bu dinin gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla çeşitli hizmetler sunar. ICMG, toplumsal, kültürel ve siyasal alanlarda mensuplarını temsil eder, Müslümanların tüm meseleleriyle ilgilenir, hayat şartlarının düzeltilmesi ve temel haklarının korunması için gereken çalışmaları yapar.

Kur’an ve sünnet, ICMG’nin İslam anlayışında belirleyici olan temel kaynaklardır. İslam, toplumsal ve ferdî yaşam anlamında, etkinliği cami kapısında bitmeyen, müminlere hayatlarının her alanında ahlaki değerler ile kişisel ve toplumsal sorumluluklar yükleyen bir dindir. İslam dininin yaşanmasını, belirli bir bölgesel ya da kültürel geleneğin üstünde görerek, Kur’an ölçüleri ile Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnetine uygun olarak yaşanması şeklinde algılayan ICMG, edille-i şer’iyyeye (Kur’an, sünnet, icma ve kıyas) dayanan dinî uygulamalardaki farklılıkları ise, dinî ve toplumsal hayat için bir zenginlik olarak görür. ICMG üyeleri, anavatanları ile olan ilişkilerini canlı tutmanın önemini yadsımaksızın kendilerini, birlikte yaşamakta oldukları toplumların temel bir unsuru olarak kabul ederler. ICMG bu sorumluluğun bilinci ile, bünyesinde faaliyet gösterdiği toplumların huzur ve refahı konusunda kendisini görevli addetmektedir. ICMG, aynı zamanda İslam ümmetinin bir parçası olarak, ümmetin karşılaştığı her türlü soruna karşı duyarlı davranmayı da bir vazife telakki eder.

ICMG, tüm insanlığa karşı sorumluluğun idraki ile, mazlum ve mağdurların yanında yer alır ve her türlü zulme karşı çıkarak, insanlar arasında iyilik ve dayanışma gibi temel insani faziletlerin gelişmesini teşvik eder. İnsanların karşılaştığı ekonomik, siyasal ve sosyal problemlere karşı çözüm arayışlarının içinde yer alır ve bu problemlerin çözümü için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli fikir teatisinde bulunur.

“İyilik ve takvada yarışın.”, “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” ve “Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz.” nebevi düsturlarından hareketle kuruluşumuz, toplumsal ilişkilerde ihtilafların değil, ortak yönlerin esas alınmasını temenni eder. İslam dininde ferdî olarak yerine getirilebilen yükümlülükler olduğu gibi, bazı ibadetler ise ancak cemaat hâlinde ifa edilebilir.

Buna paralel olarak, yoksul ve mağdurların korunması, haksızlıklara karşı mücadele, iyiliğin yaygınlaştırılıp kötülüklerin engellenmesi ve her türlü toplumsal ilişkinin adalet esasına göre yürütülebilmesi, ortak bir çabayı, dolayısıyla cemaatleşmeyi gerekli kılar. Bir cemaat olma zorunluluğu da, Avrupa’da Müslümanların, ICMG çatısı altında toplanması için teşvik edici bir unsur olmuştur.

Millî Görüş Terkibinin Anlamı

İslam inancına göre, bütün insanlar ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Âdem (a.s.) ile eşi Havva’dan neşet etmişlerdir. Hz. Âdem’den bu yana Allah (c.c.), insanlara doğru yolu göstermeleri için peygamberler ve ilahî kitaplar göndermiştir. Bu peygamberler silsilesinin bir halkası olan Hz. İbrâhim (a.s.), tevhid inancı mensuplarının atasıdır. Bu meyanda, teşkilatımızın ismi doğrudan Hazreti İbrâhim’e atıfta bulunur. Kullanılan “Millî” kelimesi, Kur’anî bir kavram olan “millet” kelimesinden gelir. Kur’ân-ı Kerîm’de pek çok yerde zikredilen bu kavramın (…İbrâhim’in milleti…) kullanılmasına şu ayetler kaynaklık eder: Nahl suresi, 123. ayet; Âl-i İmrân suresi, 95. ayet; Nisâ suresi, 125. ayet. Kur’ân-ı Kerîm’e göre “millet” tanımlaması, bir peygambere inanan ve bu peygamberin getirdiği değerler, idealler ve gelenekler etrafında toplanan cemaati niteler.

Böylece teşkilatı tarif eden “Millî Görüş” terkibinin anlamı, görüş ve inanış bakımından kendisini Hz. İbrâhim (a.s.)’ın milletinden kabul eden ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in yolundan giden İslami bir cemaatin dünyaya bakışı ve bu anlayış doğrultusunda insanlığın huzuru için çaba göstermesi olarak anlaşılmalıdır.

ICMG’nin Tarihî Gelişimi

1960’lı yıllarda, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde çalışmak üzere Türkiye’nin yanı sıra diğer ülkelerden de milyonlarca Müslüman Avrupa’ya göç etti. 1970’li yılların başından itibaren Türkiyeli işçiler, küçük cemaatler oluşturarak namaz kılabilecekleri küçük mescitler etrafında toplandılar. 80’li yıllara gelindiğinde ise, bu küçük cemaatler bir araya gelerek bölge ve federasyonlar oluşturdular. Bu kuruluşların bir “Genel Merkez” oluşturma ihtiyacı, cami inşaası, hac ve umre organizasyonları, imam ve dinî hizmet veren irşad görevlilerinin temini ve eğitimi gibi çeşitli dinî hizmetlerin yerine getirilmesi için bir zorunluluk oldu. Bu zorunlulukla, 1995 yılında kurulan İslam Toplumu Millî Görüş, kurulduğu dönemin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin şekillendirdiği süreçte, toplumsal gerçeklere göre davranarak programlar oluşturdu. Bu plan ve programlar çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları ile ICMG her geçen gün hizmet götürdüğü bölge, şube ve üye sayısını artırarak, bugün bulunduğu Avrupa’nın en büyük sivil toplum kuruluşları arasındaki konumuna ulaştı. ICMG bugün, 7’den 70’e hizmet sunan bir kuruluş olarak bünyesinde barındırdığı; Kadınlar Teşkilatı, Gençlik Teşkilatı, Üniversiteliler ve Kadınlar Gençlik Teşkilatı ile birlikte 2330 şube sayısına sahiptir. Avrupa’da 12 ülkede, ayrıca Avustralya ile Kanada’da hizmet veren köklü bir teşkilat olma vasfını taşıyan kuruluş; 35 bölge, 17.000’i aşkın idareci ve 127.000 civarında üye olmak üzere toplam 350 bini aşan cemaatiyle hizmetlerine aralıksız devam eder.

The “Hello, I am a Muslim” event is a worldwide program organised by ICMG, which aims to reach 160,000 people in 10 countries across Europe as well as Australia and Canada.

We believe that it is the lack of communication that often causes misunderstandings. In Australia, today, we distributed over 3,000 roses to passers-by in Melbourne and Sydney, in effort to engage with people in good faith. Through these simple chats many misconceptions and stereotypes were extinguished. We received countless accounts of positive feedback by people from all faiths and backgrounds.

ICMG Australia hopes to develop this project to reach out to more people in the future. We extend our thanks to all the volunteers that made this day possible.
#HelloIAmAMuslim

Bugün İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları, dünyanın 12 ülkesinde düzenlenen ”Buyrun Ben Muslümanım” aksiyonunu gerçekleştirdi. Avustralya Bölgesi olarak, hem Sydney’de hem Melbourne’da 4 farklı noktada bulunduk. İki şehrin merkezinde yaklaşık 3500 gül topluma ikram edildi.

Amacımız insanlarda Müslümanlara karşı oluşan ön yargıları kırmak ve onlara güler yüz ile gül hediye etmekti. Aynı zamanda, insanların İslam hakkındaki sorularını cevaplamak ve onlara doğrudan Müslümanlar tarafından bilgi edinmelirini sağlamaktı.

ICMG Avustralya Bölgesi daima İslam’ın sevgi ve saygı mesajını tüm topluma ulaştırmayı gayet ediyor. Bu aksiyonda emeği geçen tüm gönüllülere teşekkür ediyoruz.